Amaro

Leveringsvoorwaarden


Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Amaro B.V.,
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
registratienummer 34248177d.d. 12-5-2006

Download een pdf van de Algemene Voorwaarden

1.  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Amaro B.V. betreffende de verkoop, levering en betaling van alcoholische dranken zoals wijn en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
   
2.
Naast deze algemene voorwaarden kan Amaro B.V. aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
   
3.
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te allen tijden telefonisch of per e-mail aan te vragen bij Amaro B.V.
   
4.
Amaro B.V. houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
   
5.
Prijsvermeldingen op de Amaro B.V. internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.
   
6.
Overeenkomsten met Amaro B.V. komen pas dan tot stand wanneer Amaro B.V. een bestelling heeft beoordeeld. Amaro B.V. heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
   
7.
Alle afbeeldingen, foto's, gegevens betreffende druivenras, alcoholpercentage, geur, kleur, etc met betrekking tot de wijnen, in prijslijsten, op de Amaro B.V. internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.
   
8.
De artikelen van Amaro B.V. worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Amaro B.V.
   
9. De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
   
10. 
Behoudens het geval van contante verkoop dient de betaling van de door Amaro B.V. geleverde artikelen en/of diensten te geschieden voor het leveren van de bestelde artikelen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
   
11. Amaro B.V. is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
   
12.
Amaro B.V. behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Amaro B.V. aan de afnemer geleverde artikelen.
   
13.
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Amaro B.V. voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
   
14.
Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan Amaro B.V. Na het verstrijken van deze termijn wordt Amaro B.V. geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Amaro B.V. er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
   
15.
De afnemer dient in alle gevallen Amaro B.V. de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
   
16.
De aansprakelijkheid van Amaro B.V. blijft te allen tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
   
17.
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Amaro B.V. in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Amaro B.V. niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Amaro B.V.
   
18. De afnemer vrijwaart Amaro B.V. te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
   
19. Onderstaande Privacy Policy is onderdeel van de algemene voorwaarden.
   
  1.  
Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Amaro B.V., zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, laat u dit ons weten via e-mail info@amaroplus.nl. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy richt u aan Amaro B.V. Het klantenbestand is als persoonsgegevensverwerking aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag (www.cbpweb.nl), onder nummer m1307775.
     
  2.
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.
     
  3.
Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen.
     
  4.
We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
     
  5.
Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt.
     
  6.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen via Amaro B.V. Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.
     
  7.
In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van Amaro B.V., waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.


Wijnmandje

flessen
    0
dozen
0
bedrag
     
U kunt betalen met
 - iDeal
 - Eenmalige machtiging